Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3 modułowy kurs bazowy
Powiat Drawski / zachodnio-pomorskie
Termin:25-26-27 marca, 3-4-5 czerwca 2022 r.
Czas trwania:45 godzin dydaktycznych
Szczegóły:

LINK do formularza zgłoszeniowego https://szkoleniabehawioralne.pl/szkolenia.php?id=24

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z osobami z autyzmem i zespołem Asprgera  ▪ nauczycieli, ▪ terapeutów, ▪ pracowników PP-P, DPS, ŚDS, WTZ, OPS i in.
▪ rodziców,  ▪ opiekunów

Ukończenie szkolenia jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym
do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

Tam również znajdziecie Państwo nasze kursy.
Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl  

● uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu 3 stopni szkolenia zgodnie 
z procedurą Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej (PLTB).
 

Uczestnicy kursu zapoznają się z podstawą teoretyczną Stosowanej Analizy Zachowania (SAZ),
w tym z badaniami nad skutecznością SAZ w terapii dzieci. W trakcie zajęć będą nabywali umiejętności przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia na jej podstawie programu terapeutycznego. Zapoznają się z podstawowymi metodami i technikami SAZ oraz będą uczyli się ich zastosowania podczas ćwiczeń warsztatowych. Wprowadzeni zostaną również w zagadnienia dokumentowania, analizowania i modyfikowania procesu uczenia w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

Kursanci poznają także model stopniowego wprowadzania do grupy rówieśniczej, jak również podstawowe programy kształtowania kompetencji społecznych w środowisku rówieśniczym.

Poruszone zostaną również zagadnienia pracy z zachowaniami nieakceptowanym społecznie czy też zakłócającymi proces uczenia się, w tym pro~ i reaktywne strategie postępowania.

 • szkolenie przeprowadzone będzie w formie wykładów i warsztatów,
 •  uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych
 •  obecność obowiązkowa podczas wszystkich dni szkolenia  

zajęcia prowadzone są w formie wykładów i warsztatów z zastosowaniem materiału filmowego z praktyki terapeutycznej.

Szczegółowy program kursu:

MODUŁ I - Teoretyczne podstawy stosowanej analizy zachowania

Podstawowe terminy; Metody; Zastosowanie; Skuteczność; Aspekty etyczne

 

MODUŁ II - Podstawowe narzędzia stosowanej analizy zachowania w uczeniu nowych umiejętności

 1.      Wybrane metody i techniki uczenia: metoda wyodrębnionych prób; uczenie sytuacyjne; skrypty; plany aktywności
 2.      Budowanie motywacji do uczenia się
 3.      Tworzenie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego: analiza poziomu funkcjonowania (arkusze obserwacji zachowań, w tym VB – MAPP);  umiejętności kluczowe (opis zachowania docelowego, sposób uczenia, generalizacja, dokumentowanie): podejmowanie współpracy, kontakt wzrokowy, tworzenie pojęć,  naśladowanie,  reakcje słuchacza, komunikowanie się
  -       umiejętności społeczne: model wprowadzania w grupę rówieśniczą,  umiejętności komunikacyjne (umiejętności konwersacyjne, współpraca w czasie zabawy, zachowania przyjacielskie), umiejętność zarządzania emocjami (samokontrola, empatia, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych)
  -       samodzielne funkcjonowanie: umiejętności samoobsługowe,  umiejętności prezawodowe,  umiejętności zawodowe,  umiejętności domowe,  spędzanie wolnego czasu

 

MODUŁ III - Praca z zachowaniami nieakceptowanymi społecznie lub utrudniającymi uczenie się

 1.      Definicja zachowań trudnych
 2.      Analiza funkcjonalna zachowania
 3.      Opracowanie strategii postępowania: zapobieganie i uczenie nowych prawidłowych zachowań, postępowanie w przypadku wystąpienia trudnego zachowania

 

Instrukcje:

LINK do formularza zgłoszeniowego https://szkoleniabehawioralne.pl/szkolenia.php?id=24

Regulamin szkoleń organizowanych przez SzkolenieBehawioralne.pl

 1. Organizatorem szkolenia jest firma SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
  (dalej Organizator) NIP 583-115-41-22 RIS  2.28/132/2019  PKD 85.59.B
 2. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza: wypełnienie karty zgłoszenia-RODO oraz dokonanie wpłaty/zaliczki.
 3. Wpłaty za szkolenie można dokonywać w ratach, tak aby na 3 (trzy) tygodnie przed terminem była pełna opłata.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 6 (sześć) lub mniej dni przed terminem szkolenia kandydatowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 5. W przypadku rezygnacji na 7 (siedem) dni lub więcej przed szkoleniem kandydat otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
 6. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie posiada nr RIS ( Rejestru Instytucji Szkoleniowych)
 7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników szkolenia lub innych przyczyn Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia na 7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia. Organizator zwraca wniesione opłaty.

Dane organizatora:
SzkoleniaBehawioralne.pl Anita Czarniecka
Kolejowa 22, Zalewo 14-230 
powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie
tytuł wpłaty: miasto + nazwisko + tytuł szkolenia

Harmonogram:
25.03.2022 od 16:00 do 19:00
26.03.2022 od 08:00 do 17:00
27.03.2022 od 08:00 do 17:00
03.06.2022 od 16:00 do 19:00
04.06.2022 od 08:00 do 17:00
05.06.2022 od 08:00 do 17:00
Prowadzący:
dr Beata Urbaniak
Monika Chróst-Woźniak
Cena:1350.00 zł / faktura / można wpłacać w ratach
Lokalizacja: stacjonarne / zachodniopomorskie/szkoleniabehawioralne.pl,